*

Essentiële informatie over gaswinning in Waddenzee ontbreekt

In de milieueffectrapportage over de voorgenomen gaswinning in de Waddenzee bij het Friese Ternaard ontbreekt ‘essentiële informatie’, concludeert de Commissie voor de milieueffectrapportage. Zo is er meer informatie nodig over de effecten van gaswinning op bodemdaling in aardlagen, op natuur en op broedvogelkolonies. Ook gegevens over stikstofdepositie en het effect op archeologische waarden in het gebied zijn onvoldoende in beeld. Bovendien is er niet genoeg bekend over bodemdaling door de aanleg van de gastransportleiding.

Varia

meer ‘Varia’

advertentie