Nedag Uitgevers, de holdingmaatschappij voor onder meer het Nederlands Dagblad, zoekt een nieuwe commissaris.

Een van onze leden verlaat de Raad van Commissarissen na twee termijnen van vier jaar.

Onder de beheersmaatschappij Nedag Uitgevers b.v. vallen het Nederlands Dagblad b.v. en de telemarketingorganisatie Telecall b.v. Het Nederlands Dagblad bericht zijn lezers over de dagelijkse actualiteit en probeert hen daarbij achter de werkelijkheid die voor ogen is Gods werkelijkheid te laten zien. Hij doet dat vanuit de Bijbel en de christelijke traditie van de kerk van alle eeuwen, in het bijzonder zoals die verwoord wordt in de drie oecumenische en de drie gereformeerde belijdenisgeschriften.

Het Nederlands Dagblad wil zo dé krant zijn voor betrokken christenen, maar stelt zich tevens ten doel een waardevolle bijdrage te leveren aan het maatschappelijk debat vanuit het motto: ‘Goed spreken van God en het goede zoeken voor mens en wereld’. Nedag zoekt mensen, die zich vanuit hun christelijke levensovertuiging betrokkenen weten bij christelijk uitgeverschap.

Voor de Raad van Commissarissen zijn we op zoek naar een nieuwe commissaris. Samenstelling van de Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen (RvC) bestaat uit vijf personen. In de RvC moeten minimaal leden aanwezig zijn met de volgende expertise:

− Bedrijfskundige deskundigheid (inclusief marketing, communicatie en ondernemerschap)

− Bestuurlijke ervaring (inclusief HRM, organisatie- en veranderingsprocessen)

− Ervaring en deskundigheid in de journalistieke en uitgeversbranche − Financieel-economische deskundigheid

− Theologische deskundigheid en betrokkenheid bij identiteitsprocessen.

De taken van de Raad van Commissarissen
De RvC houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de organisatie. Deskundigheid Van de leden van de RvC wordt deskundigheid op één of meer van de volgende terreinen gevraagd:

− Relevante bestuurlijke ervaring

− Relevante en actuele kennis van de dagbladbranche en mediawereld

− Gevoel voor politieke verhoudingen in het veld waarin de organisatie opereert

− Kennis van het bedrijfsleven, (semi-)publieke organisaties en openbaar bestuur

− Financiële deskundigheid met betrekking tot de mediasector

− Juridische deskundigheid met betrekking tot deze sector

− Beschikking over relevante netwerken

De RvC streeft door middel van een portefeuilleverdeling naar een mix van genoemde deskundigheden.

Kwaliteiten
Van een lid van de RvC worden de volgende kwaliteiten gevraagd:

− Evenwichtig kunnen handelen met betrokkenheid en bestuurlijke afstand

− In staat zijn om snel overzicht en inzicht te verwerven

− In staat zijn om besluitvaardig op te treden

− Beschikken over een proactieve houding en gedrag

− Gevoel voor maatschappelijke verhoudingen in relatie tot de christelijke identiteit van de organisatie

− Goed kunnen samenwerken in teamverband

− Beschikken over het vermogen om kritisch op zichzelf te kunnen reflecteren

− Beschikken over uitstekende communicatieve vaardigheden

De kandidaat heeft voldoende tijd voor de functievervulling beschikbaar; de Raad van Commissarissen vergadert als regel zes dagdelen per jaar. De voorzitter heeft daarnaast geregeld een voortgangsgesprek met de directie.

Functie van lid van de Raad van Commissarissen
Voor deze vacature worden specifieke ervaring en deskundigheid gevraagd ten aanzien van organisatieontwikkeling, veranderingsprocessen en HRM.

En verder
Bij gelijke geschiktheid van de kandidaten geven wij de voorkeur aan benoeming van een vrouw. Commissarissen worden benoemd voor een periode van vier jaar met maximaal één jaar verlenging. De commissarissen ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding.

Informatie & sollicitatie
Nadere inlichtingen kunt u opvragen bij de contactpersoon van de RvC, drs. J.H. Smit, tel. 033 245 7274. Het jaarverslag 2014 kunt u opvragen bij de directiesecretaris van Nedag Uitgevers, de heer M. Geelhoed, geelhoed@nd.nl.

U kunt uw sollicitatie (brief en cv) tot 10 februari 2016 richten aan de sollicitatiecommissie Raad van Commissarissen, via de directiesecretaris van Nedag Uitgevers, geelhoed@nd.nl, Postbus 185, 3770 AD Barneveld.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 18 en 19 februari 2016.