Het verhaal achter het Nederlands Dagblad


Missie

Christenen hebben de wereld veel door te geven: geloof, hoop, wijsheid en naastenliefde. 

Het Nederlands Dagblad informeert hen vanuit een herkenbare christelijke identiteit en op hoog journalistiek niveau over de samenleving, over wat het geloof daarin te zeggen heeft en over het christendom wereldwijd. Daarmee helpt en stimuleert de krant zijn lezers vrijmoedig midden in die samenleving te staan.

Verhaal

Ooit was er moed voor nodig om het geloof de rug toe te keren.
Nu is er moed nodig om ervoor uit te komen.

We kunnen het ons nog maar moeilijk voorstellen, maar er is een tijd geweest dat het geloof vanzelfsprekend aanwezig was in het hart van de Nederlandse samenleving. Het bood als levensovertuiging een kader aan wie erin opgroeide. En het vormde zuilen die invloed verleenden aan kerken en instituties, op de maatschappij en op individuele levens. Wie zich aan die invloed wilde onttrekken, moest sterk in zijn schoenen staan.

Dat is in pakweg een halve eeuw totaal veranderd.

De ontzuiling, de omwentelingen van de jaren ’60 en ’70 en de individualisering hebben ervoor gezorgd dat religie in Nederland maatschappelijk en cultureel is gemarginaliseerd. Wat voorheen zelfbewust aanwezig was als maatschappij-vormende kracht, trok zich terug in steeds kleiner wordende en steeds makkelijker te ridiculiseren bastions. Biblebelt werd een codenaam voor achterhaalde opvattingen.

Voor christenen heeft deze ontwikkeling grote gevolgen gehad. Fysiek, in de vorm van kerkbanken die steeds leger werden. Maar vooral ook mentaal. Veel christenen hebben allang niet meer het zelfvertrouwen dat nodig is om zich vol overtuiging in de Nederlandse samenleving te manifesteren. Ze houden zich gedeisd, bang als ze zijn om niet serieus genomen te worden in de geseculariseerde maatschappij. Hun geluid wordt nauwelijks nog gehoord, en dat is jammer. Voor henzelf, maar ook voor de wereld.

Want hoe staat het er eigenlijk voor met die wereld waar gelovigen zich niet laten horen? Je hoeft geen zwartkijker te zijn om te zien dat er sprake is van een gemis. We hebben dan wel meer wetenschappelijke inzichten, meer technologie en meer data tot onze beschikking dan ooit in de geschiedenis van de mensheid, maar tegelijkertijd lijkt de wereld in de war als nooit tevoren. Groepen drijven uit elkaar, tot het punt dat ze elkaar naar het leven staan. Muren worden opgetrokken, de ander wordt verketterd of aan zijn lot overgelaten en onze natuurlijke leefomgeving wordt nog altijd tegen beter weten in bezoedeld.

Waar het aan ontbreekt is bezinning en inzicht. Er is behoefte aan vertrouwen en wijsheid, aan hoop en naastenliefde. Er is, kortom, behoefte aan precies die elementen waar het geloof in voorziet. Maar dan moeten de mensen die dat geloof in zich dragen wel het zelfvertrouwen hebben om van zich te laten horen. Zonder terughoudendheid, gesterkt door hun geloof. Toegerust met feiten.

Dat is de opdracht van het Nederlands Dagblad.

Het Nederlands Dagblad is een krant die onbeschaamd christelijk is. We komen vol overtuiging uit voor ons geloof. We zijn niet gebonden aan één kerk, richting of instituut. We hoeven ons niet te verantwoorden aan welke dominee, politicus of leider dan ook. We weten wat het geloof de wereld te bieden heeft en we zien dat het meer dan ooit nodig is. En als het gaat om het afleggen van verantwoording weten we waar we moeten zijn.

Met dezelfde onbeschaamdheid noemen we onszelf een kwaliteitskrant. We zijn ongebreideld nieuwsgierig en hebben respect voor de feiten. We geloven, maar we nemen niets zomaar aan. We scheiden nieuws en opinie met grote zorgvuldigheid. We willen onze lezers helpen om zich tot het nieuws te verhouden, maar we bepalen niet wat ze moeten denken. We zijn geen goednieuwskrant. Maar omdat we vanuit ons geloof weten dat er gebrokenheid is in de wereld, is het goede voor ons soms nieuwswaardiger dan het zoveelste schandaal. En we zijn met veel plezier een gids in al het mooie dat de wereld biedt.

Christenen in Nederland zouden geen marginale groep moeten zijn. Hun geloof heeft de samenleving iets wezenlijks te bieden dat te lang ondergesneeuwd is geweest. Het Nederlands Dagblad wil ze vanuit een herkenbare christelijke identiteit en op hoog journalistiek niveau informeren over de samenleving, over wat het geloof daarin te zeggen heeft en over het christendom wereldwijd.
En het wil christenen daarmee sterken om vrijmoedig midden in die samenleving te staan.

Nederlands Dagblad. De kwaliteitskrant van christelijk Nederland.