Puzzelstukjes voor de dooptheologie

In het Nederlands Dagblad van 25 mei reageerde Adrian Verbree op een ingezonden stuk van Yme Horjus over geloof en doop. Verbree wees op gereformeerde en baptistische denkfouten. Volgens Horjus vergt het rechtzetten daarvan theologisch denkwerk van baptisten en gereformeerden.
Op heel veel plaatsen in Handelingen zien we dat mensen eerst tot geloof of bekering komen, en zich vervolgens laten dopen. Dit lijkt te zijn gebeurd in gehoorzaamheid aan het zendingsbevel van de opgestane Heer (Matteüs 28:19 e.v.). De tekst uit het slot van het Mattëusevangelie is in dit verband zeer instructief, omdat de Heer Jezus opdracht geeft tot de verkondiging van het evangelie om alle volken tot zijn leerlingen te maken, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Het is voor exegeten grammaticaal volstrekt helder dat het woordje hen in de grondtekst nie …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?