Een kerkverlater

In de Zuid-Afrikaanse krant Die Burgerstond een ingezonden stuk van een jonge man over zijn ervaringen met de kerk. Hij was opgegroeid als betrokken christen. Hij ging theologie studeren op de universiteit en ontdekte dat er van alles niet klopte. Historische gegevens van de Bijbel bleken niet juist. Ook viel het geweld in veel geschiedenissen niet te rijmen met een christelijke ethiek.

Hij kon de Bijbel niet langer zien als een betrouwbare gids voor het leven. Even zocht hij zijn toevlucht in de liberale theologie, maar die ervoer hij al spoedig als een kleurloos compromis. Hij zag het niet meer zitten met het geloof. Toch bleven de Bijbel en de kerk hem boeien. Elke zondag was hij bij het kleine groepje mensen dat de kerk in zijn buurt nog bevolkte. Tot op een zondagmorgen tijdens de avondmaalsdienst de predikant ieder om de beurt naar voren riep, de hand oplegde en het brood en de wijn toereikte. Dat werd hem te veel en hij vluchtte de kerk uit. Toch nog een inge …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?