Een belangrijke vraag op Dierendag: zijn er dieren in de hemel? Het antwoord is 'ja'

De vraag is niet of u uw huisdieren terugziet in de hemel, maar of zij u daar zullen zien. Opinie
De vraag is niet of u uw huisdieren terugziet in de hemel, maar of zij u daar zullen zien. | beeld wikipedia
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Op Dierendag is het een mooi moment om de vraag stellen of er dieren in de hemel zijn. Het antwoord is ‘ja’.

Er was eens een atheïst, die een boswandeling maakte. Hij genoot van de natuur, toen hij een geluid hoorde. Een grote, zwarte beer kwam van achter een struik te voorschijn en stond op zijn achterste poten. Hij liet zijn tanden zien en gromde. De atheïst rende weg, maar struikelde. De beer kwam dreigend op hem af.

‘God, help me!’, schreeuwde de atheïst. Toen stond de tijd stil. De beer stond roerloos, alles was doodstil, niets bewoog. Een stem uit de hemel zei: ‘Ja?’

De atheïst was even stil en zei toen: ‘God, ik heb U altijd ontkend, dus het zou hypocriet van me zijn om U nu aan te roepen om mij te redden. Maar wilt U van deze beer een christen maken?’ En de Heer zei: ‘Dat is goed.’

De tijd liep weer verder. De beer sloot zijn ogen, vouwde zijn voorpoten en zei: ‘Here, zegen deze spijze. Amen.’

dierenziel

Dankt een beer God voor zijn voedsel? Kunnen beren christen worden? Hebben ze een ziel? Dat is geen onzinvraag. Toen ik geestelijk verzorger was in een hospice, wilden mensen vaak weten of ze hun huisdier in de hemel zouden terugzien.

Het antwoord is: ja. Dieren gaan naar de hemel. Dieren hebben een ziel.

De kerkelijke traditie is niet eenduidig op dit punt. Uiteenlopende filosofen, schrijvers, kunstenaars en theologen als Aristoteles, Augustinus, Thomas van Aquino, Fenelon, Kant en Descartes zeggen dat dieren niet kunnen denken en dus ook geen onsterfelijke ziel hebben. Aan de andere kant vinden we even uiteenlopende theologen en filosofen als Calvijn, Goethe, Johannes van het Kruis, C.S. Lewis, John Wesley en Billy Graham, die geloven dat ook dieren een plaats in de hemel zullen vinden.

Volgens de rooms-katholieke theoloog Janet Smith is een verschil tussen mens en dier, dat dieren zich voortplanten om een nieuw lid van de soort op de wereld te zetten, terwijl mensen ‘samenwerken met God om het leven te schenken aan een nieuwe onsterfelijke persoon’.

zintuiglijke ziel

De traditionele katholieke leer zegt dat dieren een zintuiglijke ziel hebben, die kan reageren op hun omgeving. Maar ze hebben geen ziel die kan denken. De zintuiglijke ziel is sterfelijk, de denkende ziel, geschapen naar Gods beeld, is onsterfelijk. Vanwege dit verschil gaan dieren volgens de katholieke leer niet naar de hemel – en zijn voorbehoedmiddelen voor mensen verboden. Sterilisatie, abortus, anticonceptie, kunstmatige bevruchting, het fokken voor vlees of voor donororganen – het mag met dieren allemaal, volgens de Katholieke Kerk. Maar voor mensen niet. De mens mag niet ingrijpen in de natuurlijke processen, niet zozeer vanwege die processen zelf, maar omdat de mens is wie hij is.

Billy Graham

De protestantse traditie volgt een andere lijn. Billy Graham zei ooit: ‘Ik denk dat God in de hemel alles klaar heeft gemaakt om ons volkomen gelukkig te maken. Als daarvoor mijn hond er ook moet zijn, dan zal hij er zijn.’ Rick Warren zei iets dergelijks, in antwoord op een kijkersvraag in een tv-uitzending op Paaszondag 2012.

Maar pastorale troost is een te smalle basis voor zo’n standpunt. Het sterkste argument om te geloven dat dieren in de hemel komen, komt uit de Schrift en vandaar uit de theologie. Genesis vertelt dat God eerst de dieren schiep en daarna de mens om over de hele schepping heerschappij te voeren. Mens en dier werden uit dezelfde bouwstoffen gevormd en ontvingen beide van God de levensadem. Salomo zegt in Prediker 3: ‘Zoals een dier sterft, zo sterft ook een mens; ze delen in dezelfde adem. Dat is hun beider lot. Een mens is niet beter af dan een dier, want alles is leegte. Alles gaat naar dezelfde plaats, alles is uit stof ontstaan en alles keert terug tot stof. Wie zal ooit weten of de adem van een mens naar boven opstijgt en die van een dier afdaalt naar de aarde?’

Mensen én dieren hebben dus een ziel. Maar alleen de mens werd geschapen naar Gods beeld.

In de hof van Eden mochten Adam en Eva van alle planten en vruchtbomen eten, maar niet van de dieren. Toen Adam en Eva zondigden, stuurde God hen weg uit de hof van Eden. En door hun zonde namen ze ook de dieren mee in deze gevallen wereld. Na de zondvloed gaf God aan Noach toestemming om dieren te doden en te eten: ‘Alles wat leeft en beweegt zal jullie tot voedsel dienen; dit alles geef ik je, zoals ik je ook de planten heb gegeven’ (Genesis 9).

wolf en lam

De profeet Jesaja zegt in zijn beschrijving van de hemel: ‘Wolf en lam zullen samen weiden, een leeuw en een rund eten beide stro en een slang zal zich voeden met stof. Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg – zegt de HEER’ (Jesaja 65). Ook in Openbaring (19) zijn er dieren in de hemel: Christus en de hemelse legers rijden op witte paarden.

De Schrift zegt dat Jezus Christus is gekomen om de mensheid te verlossen van de gevolgen van de zonde. Dieren werden wel door de zonde van de mens uit de hof van Eden verdreven, maar Christus hoefde niet te komen om de dieren te redden – ze zijn al gered, want ze zondigen niet. Ze hebben niet de vrije wil om dat te doen.

zij lijden vanwege ons

Paulus schrijft aan de Romeinen ‘dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt’ – de dieren horen daarbij. Zij lijden vanwege onze zonde en ook zij zullen van het lijden van deze wereld verlost worden als Jezus Christus terugkomt. Maar bij hun dood worden zij niet geoordeeld. Dan komen ze in het paradijs.

De vraag is dus niet of u uw huisdieren terugziet in de hemel, maar of zij u daar zullen zien. <

PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?