Sluiten

Als u doorsurft op deze website, gaat u akkoord met de plaatsing van cookies. Voor meer informatie, klik hier. [sluiten]

Nederlands Dagblad

CU-partijleider Arie Slob. |beeld novum/Bart Maat

Debat CU over Jeruzalem onnodig en ongewenst

DEN HAAG - De ChristenUnie moet haar visie op Jeruzalem als 'ongedeelde hoofdstad' van Israël opgeven, meent theoloog Ad de Bruijne. De discussie ligt in de partij gevoelig. Bovendien is er nu geen dwingende reden tot debat, meent partijleider Arie Slob.

Natuurlijk, er mag altijd gediscussieerd worden, reageert Arie Slob op het pleidooi van de Kampense hoogleraar Ad de Bruijne om afscheid te nemen van Jeruzalem als Israëls 'ongedeelde hoofdstad'. Maar veel behoefte aan zo'n debat heeft Slob nu ook weer niet. 'De politieke actualiteit is een andere. Daarin staan de raketaanvallen en het recht van Israël om zich daartegen te verdedigen centraal. Het volk van Israël ligt letterlijk enorm onder vuur en daar ligt nu meer onze zorg dan het debat over Jeruzalem. Daar komt bij dat de huidige Israëlparagraaf voor ons als politici prima functioneert.'

Dat is ook de ervaring van oud-bewindsman en ex-parlementariër Eimert van Middelkoop, die destijds vanuit het GPV betrokken was bij de totstandkoming van de Israëlparagraaf van de ChristenUnie. 'De formulering heeft echt gefunctioneerd als een pacificatie tussen sommige RPF'ers en de GPV'ers. De RPF stond eerst de zinsnede van een 'ondeelbare hoofdstad' voor, maar dat vond ik te programmatisch. Dat zou betekenen dat er nooit iets kon veranderen. Daarom is er toen 'ongedeelde' van gemaakt.'

Een compromis waarmee iedereen akkoord kon gaan, aldus Van Middelkoop, omdat de formulering redelijk nietszeggend is. 'Het is slechts een feitelijke constatering, waarbij je ook nog eens je vragen kunt hebben.' Oost-Jeruzalem wordt immers ook door de Palestijnen geclaimd.

vrede

Vanuit het oogpunt van geloofwaardigheid is de zinsnede daarom voor verbetering vatbaar, meent Van Middelkoop, maar toch zou hij dit debat nu niet starten. 'Als politicus kon ik altijd goed leven met deze formulering en ze heeft ons nooit gehinderd bij het innemen van politieke standpunten.' Daar komt bij dat een discussie zeer gevoelig ligt in de partij. 'Gezien eerdere discussies denk ik dat de meerderheid in de partij een vrij gematigd politiek standpunt ten aanzien van Israël inneemt en waarschijnlijk voor een wijziging zou zijn. Maar voor een kleine minderheid ligt dit zo gevoelig, dat we ons moeten afvragen of dat wenselijk is. De interne vrede in de partij is ook wat waard.'

Dat is ook de opvatting van Maarten van Ooijen, voorzitter van PerspectieF, de jongerenorganisatie van de ChristenUnie. Een paar jaar geleden heeft PerspectieF de discussie aangezwengeld, maar gemerkt dat deze uiterst gevoelig ligt. 'Daarom zouden we een debat nu alleen intern willen voeren en niet via de media. Voor je het weet ontploft zoiets als een bommetje.'

Geen open discussie dus in de ChristenUnie over Jeruzalem, tenzij er alsnog een vredesakkoord tussen Israël en de Palestijnen komt. Van Middelkoop: 'Het zou natuurlijk een rare figuur zijn wanneer de ChristenUnie dan niet met zo'n akkoord kan instemmen vanwege de formulering van Jeruzalem als ongedeelde hoofdstad.' Maar volgens Slob is dat voorlopig niet te verwachten. 'Laat dat vredesakkoord er eerst maar eens komen.'

  • 11-12-2012 - 17.41
  • 11-12-2012 - 18.10

waardeer:

  • Waardeer dit artikel met 1 ster
  • Waardeer dit artikel met 2 sterren
  • Waardeer dit artikel met 3 sterren
  • Waardeer dit artikel met 4 sterren
  • Waardeer dit artikel met 5 sterren


Indien u geregistreerd bent, kunt u hieronder reageren op het artikel. Hiertoe dient u in te loggen.

Reacties (23)

wtbaan (13 december 2012 21:41 uur)

sound en rwsteen, zelfs in 2 Thes.2:3 wordt gesproken over de tempel, "Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is". komt overeens met Openb.11, alwaar de heilige stad en de tempel is, die tijdens de grote verdukking door de heidenen vertreden zal worden. W. Glashouwer meent dat zelfs de antichrist plaats zal nemen in de tempel Gods en wordt Jeruzalem zijn residentie. Dit zal alles plaatsvinden tijdens de grote verdrukking.
Dus wanneer de Joden weten dat er bij de komst van de Messias, de tempel er moet zijn, hoeft de bouw van de tempel niet voorzegt te worden, maar wordt het een feitelijk gegeven en zal die gebouwd worden mogelijk nog voor en of tijdens de grote verdrukking.rwsteen (13 december 2012 21:08 uur)

Tja, Jezus' voorzegging van de verwoesting en stilzwijgen over een herbouw kwam toch echt een hele tijd ná Ezechiël. Ezechiel spreekt namelijk over de Messiaanse tijd. Het huis Israels is dan ook niet de huidige staat Israel, maar volgens Romeinen 4 al diegenen die geloven dat Jezus de Messias is, zowel Joden als niet-Joden die ook een gelijke positie zullen hebben, net zoals mannen en vrouwen die zullen hebben. Daar zijn veel andere indicaties van, vooral in het Nieuwe Testament.rwsteen (13 december 2012 18:02 uur)

Sound, Jezus spreekt in Lucas 19 wel over de verwoesting van de tempel, maar je zult nergens iets vinden over een herbouw. Het is best mogelijk dat er wel weer een tempel komt, maar die zal dan zeker tegen Gods wil zijn. Ga maar eens na waarom God het eigenlijk toeliet dat de 2e tempel verwoest werd.wtbaan (13 december 2012 12:09 uur)

aduinkerken. Ivm Jer.3, daar staat tegenover Hosea, die moest trouwen met een hoer, die bleef hoereren terwijl hij haar trouw moest blijven. Zoals God ondanks de hoererij van Israel 'eenzijdig' trouw bleef. Dus geen huwelijksbreuk door God. De scheidbrief lees Matt.19:7 'Zij zeiden tot Hem: Waarom heeft Mozes dan bevolen een scheidbrief te geven en haar (daarmede) weg te zenden? Hij zeide tot hen: Mozes heeft u met het oog op de hardheid uwer harten toegestaan uw vrouwen weg te zenden, maar van den beginne is het zo niet geweest.' Gods belofte van trouw is eeuwig, dat maakt God uniek.
Let wel, de scheidbrief is voor God geen verbondsbreuk.
Gods straft (zegen en vloek) alleen zijn kinderen en geen bastaards (Hebr.12:8 'Blijft gij echter vrij van de tuchtiging, welke allen ondergaan hebben, dan zijt gij bastaards, en geen zonen.')
Overigens zijn de straffen van het volk aardse straffen en geen eeuwigheidsstraffen. Doet dat en gij zult leven, zo niet dan....wtbaan (13 december 2012 11:53 uur)

aduinkerken. 'God houdt zijn verbond en Jer. 31: 37 geldt voor MIJ en mijn broeders en zusters' zeg je. De profeten spreken het volk Israel aan en hadden ons (NT gelovigen) nog helemaal niet in beeld. Dat moeten Gereformeerden loslaten, Als er Israel staat dan gaat het ook over Israel, maar door de vervangingsgedachte lezen we in Israel ook de kerk. Daarom is de kerk, de NT gemeente, ontstaan na Pasen.
In Hand.3, spreekt Petrus nog steeds tot de (OT) Joden en houdt dezelfde zegen en vloek voor. Vers 26 "God heeft in de eerste plaats voor u zijn Knecht doen opstaan en Hem tot u gezonden, om u te zegenen, door een ieder uwer af te brengen van zijn boosheden". Een ieder uwer af te brengen, wat God eens zal lukken. Want Hij zal zich eens ontfermen over hen, dan zullen zij zien die zij doorstoken hebben, algehele bekering (Openb.1:7).aduinkerken (13 december 2012 10:38 uur)

@wtbaan, jij schrijft: "Dat God zijn verbond verbroken zou hebben met Israel, .." Dat heeft Hij ook, lees maar in Jer 3:8:".., en haar haar scheidbrief gegeven had, ..". God geeft Israël (10 stammenrijk?) de scheidbrief en Juda (2 stammenrijk?) stond erbij en keek ernaar en leerde er niet van.
Is dit de ballingschap? Bij de echtscheiding toen ging de vrouw terug naar haar familie. Waren de heidenen dan de familie van het overspelige volk, mogelijk vooral in gestelijke zin? De scheidbrief is een verklaring waarin het (hewelijks) verbond wordt ontbonden.
Jes 50:1 lijkt ook iets dergelijks te willen zeggen.
Gebeurtenissen worden hier op een begrijpelijke (allegorische?) manier beschreven. Israël verbreekt het verbond, dat is duidelijk. Door andere goden achterna te lopen, is overspel. Overspel is een wettelijke grond om de scheidbrief te geven. Maar daarmee is Israël niet uit Zijn oog en uit Zijn hart. Dat maken andere teksten wel duidelijk.
Toch wel een verbroken verbond?cvanbruchem (13 december 2012 9:55 uur)

Toch blijft het merkwaardig dat een Nederlandse politieke partij meent te moeten bepalen welke plaats de hoofdstad van een ander land is.pduinkerken (12 december 2012 21:47 uur)

@wtbaan:Ik zeg nergens dat God zijn verbond verbreekt. Maar God geeft wel veel straffen dat mensen moeten worden verstoten uit het verbond.
Voorbeeld: "Eet dan zeven dagen lang ongedesemd brood, en verwijder meteen op de eerste dag alle zuurdesem uit jullie huizen; wie op een van die zeven dagen iets eet dat zuurdesem bevat, moet uit de gemeenschap van Israël gestoten worden. "
Als iemand zo uit het verbond gezet wordt, geldt die persoon als heiden, niet als verbondskind.
Zo spreken de apostelen ook in Hand. 3: 23 "en het zal geschieden, dat alle ziel, die naar deze profeet niet hoort, uit het volk zal worden uitgeroeid"
Daarmee is gezegd dat iedereen die Jezus niet aanneemt als de Messias uit het verbond wordt gezet. Dat bevestigd Paulus met het spreken over de AFGEHOUWEN takken.

Daartegenover staan de gelovige Joden, aangevuld met heidenen, als wettige voortzetting van het verbondsvolk Israël. God houdt zijn verbond en Jer. 31: 37 geldt voor MIJ en mijn broeders en zusters.wtbaan (12 december 2012 21:25 uur)

pduinkerken, de oude discussie. Dat God zijn verbond verbroken zou hebben met Israel, hebben wij er van gemaakt. Want juist zodoende kwam de vervangingsleer boven water. God heeft zijn verbond met israel niet verbroken. Wil je al de teksten weer opnieuw horen?

Jammer, pduinkerken, dat je Israel opdeelt in de gelovigen en onbekeerden. Ik weet dat je er zo over denkt, maar daarmee doe je Israel te kort. De onvervulde profetieen gaan niet over de bekeerde Joden, maar over het Joodse onbekeerde volk. (Jer.31:37 - Zo zegt de HERE: Als de hemel boven te meten is en de fundamenten der aarde beneden na te speuren zijn, dan zal Ik heel het nageslacht van Israël verwerpen om al hetgeen zij gedaan hebben, luidt het woord des HEREN).
Begin jij met het meten pduinkerken. Ik wacht af.

Num.24:9, door Gods Geest sprak Bileam tot het volk Israel: "Gezegend, die u zegenen; en die u vervloeken, vervloekt!".

Ben je al de lessen van Sound vergeten?pduinkerken (12 december 2012 19:57 uur)

@wtbaan: je doet aan Schriftvervalsing. De tekst gaat in werkelijkheid over Abraham, toen de Joden nog niet eens bestonden.

En bij geval zijn de gelovigen de kinderen van Abraham, die delen on de beloften aan hem. Dat is vandaag de dag de kerk, niet de staat Israel. Dus ben ik gezegend door mijn liefde voor de kerk :-)
Volgens Handerlingen 3: 23 zijn de ongelovige Joden uitgestoten, verbannen uit het verbond. Tot de dag dat ze zich bekeren. Dan worden ze opnieuw geent op de edele olijf.
En alleen de takken van de edelen olijf delen in de belofte. En alleen voor hun geldt "wie hen zegent is gezegend en wie hen vervloekt is vervloekt".wtbaan (12 december 2012 19:20 uur)

pduinkerken, de retorische vraag zal zijn: "wat hebben wij, jij, voor de Joden gedaan?" Wie hen zegent, die is gezegend en die haar vervloekt, die zij vervloekt.
Maar dit wist je al en je bent toch een goed verstaander?wtbaan (12 december 2012 19:17 uur)

sdvries, één die zich laat leiden door God en zijn geboden en in rechtvaardigeheid regeert. Ik ken ze zo niet, maar zo zou het wel moeten kunnen. Koning David, Salomo, Hizkia, maar dat was natuurlijk allemaal in het O.T.. Een seculiere koning zoals Albert van Manaco, schijnt ook een goede te zijn. We leven alleen in een maatschappij waarin zo'n koningschap of dictatuur niet meer mogelijk is. Alleen de slechte dictators kennen we.

krantma, jij bent nooit geen fan van RPF geweest, dan ook niet van Leerling. Hij was inderdaad een getuigende politicus die wel duidelijk een Israel-visie had. Wij waren nog lang niet zo ver. De vraag is alleen, hoe lang houdt een christelijke partij als CU het uit wanneer zij in zaken als deze neutraal of onduidelijk zijn. Want heel de wereld zal het gaan bemerken dat ze niet meer om Israel en Jeruzalem heen kunnen.

rwsteen, al je vragen zijn eerder in discussies jou allang beantwoord geweest. Sound is bij machte dir keer op keer weer te doen.sdvries (12 december 2012 18:02 uur)

@wtbaan (11 december 2012 21:04 uur), noem eens een goede dictator?Shank (12 december 2012 14:39 uur)

Tegenstanders van de Israël paragraaf worden neergezet als luchtfietsers en men gaat over tot 'business as usual'. Wie is hier nu de werkelijke bedreiging voor de interne vrede binnen de partij vraag ik me oprecht af?rwsteen (12 december 2012 12:40 uur)

In Openbaring 20 komt de naam Jeruzalem niet voor. Er staat wel in de Bijbel dat Jezus op de Olijfberg terugkomt, er staat niet dat Hij daar ook blijft.

In Mattheus 25 komt de naam Jeruzalem ook niet voor.

In 1 Korintiers 15 komt de naam Jeruzalem ook niet voor.

Met de term "de grote stad" in Openbaring 16:19 wordt in Openbaring 11:8 (ook) Jeruzalem bedoeld.
rwsteen (12 december 2012 12:08 uur)

In Galaten 4:21-31 wordt ook over Jeruzalem gesproken, namelijk als gelijkwaardig aan de slavin Hagar. Onze moeder is het hemelse Jeruzalem, die met de vrije vrouw Sara wordt vergeleken. Paulus citeert daarna de schrift: "stuur die slavin en haar zoon toch weg, ze mag geen deel krijgen aan de erfenis.". Lees maar na. Het hemelse en het aardse Jeruzalem zijn dus zeker niet gelijk aan elkaar en het aardse Jeruzalem zal dus zeker niet de hoofdstad worden, het hemelse wel. Je kunt je afvragen waarom Jezus in Lukas 19 wel de verwoesting van Jeruzalem voorspelt, maar geen woord rept over een herbouw.aduinkerken (12 december 2012 12:03 uur)

@sound, Openb. 21:10?pduinkerken (12 december 2012 11:59 uur)

@Sound: "Alle Steden zullen vergaan. Jeruzalem zal als ENIGE hoofdstad overblijven als Jezus Wederkomt."

Wat maakt het dan uit wat de CU in haar programma heeft staan? Jezus gaat toch Zijn eigen gang en niemand houdt Hem tegen.krantma (12 december 2012 11:42 uur)

Ik ben het volledig met @Meerzicht eens.Leerling zelf stond als fractie leider in de TK van de RPF te preken als een dominee in de kerk. Daar bewees hij het Christendom geen dienst mee. Hij had het over de praktische politiek moeten hebben, daar zaten we op te wachten, geinspiereerd door het woord van God.maar dat kwam niet.
Zodra Slob zich uit gaat spreken over de profetieen, dan ontstaat er zeker weer een theologische strijd die de politieke strijd zal overstijgen. Schoenmaker hou je bij je leest, Theologische discussies houd die in de kerk of op andere plaatsen maar niet in de politiek. Zullen we de opmerkingen van Willem van Oranje ook maar in zijn tijd plaatsen, met enig historisch besef gebruik je dat niet als argument.Gerei (12 december 2012 10:44 uur)

Wat je beroep ook mag zijn, politikus of metselaar, hoe belangrijk vind je de profetieen:
Zach 8,8
Ik zal hen hierheen brengen, zij zullen midden in Jeruzalem wonen. Zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ík zal hun tot een God zijn, in waarheid en in gerechtigheid.wtbaan (11 december 2012 21:04 uur)

meerzicht, koning Willem van Oranje, die loog er anders niet om. Daarom is een goede dictator soms beter als een doorgeschoten democratie.meerzicht (11 december 2012 20:49 uur)

Dat is hun taak ook niet wtbaan. Plitici zijn er om politieke uitspraken te doen, theologen voor theologische. Het manco van veel mensen is dat ze beide door elkaar halen. En dan raakt de politiek vervuild en de theologie krachteloos.wtbaan (11 december 2012 20:34 uur)

Een rationele opstelling van betreffende voormannen van de CU. Een man als M.Leerling had zeker t.a.v. Jeruzalem en Israel meer gezegd. Een ingezonden in het ND van vandaag van Leerling gaf zijn persoonlijke visie duidelijk weer. Hoe deze persoonlijke visie is van de huidige CU voormannen lijkt mij twijfelachtig, gezien het feit dat ze zich nooit vanuit de bijbelse profetieen aangaande Israel en Jeruzalem mbt eindtijd uitgesproken hebben.